Det sociala ansvaret

Det sociala ansvaret

Polarn O. Pyret äger inga fabriker, istället samarbetar vi med omkring 50 leverantörer i olika länder som sammanlagt använder cirka 70 fabriker för att tillverka våra produkter. Varje land och varje leverantör har sina unika förutsättningar och egenskaper men gemensamt för dem är att vi alltid ställer krav på arbetsvillkoren och arbetsmiljön för de som tillverkar våra produkter och att vi sedan har ett väl etablerat kontrollsystem för att se till att leverantörerna uppfyller grundkrav och ständigt utvecklas.

Våra största produktionsländer är Kina, Litauen, Bangladesh, Turkiet och Sydkorea.

UPPFÖRANDEKOD Våra krav för acceptabla arbetsvillkor grundar sig på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och ILO:s konventioner om arbetsrätt och sammanfattas i vår uppförandekod. Alla leverantörer måste ta del av och förbinda sig att arbeta utifrån principerna i uppförandekoden.

I uppförandekoden ingår krav på:

 • Föreningsfrihet och rätt att ingå kollektivavtal
 • Diskrimineringsförbud
 • Skälig lön
 • Skälig arbetstid
 • Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
 • Förbud mot barnarbete
 • Särskilt skydd för unga arbetstagare
 • Förbud mot tvångsarbete
 • Trygga anställningsvillkor
 • Miljöpåverkan
 • Etiskt företagande och förbud mot mutor

Polarn O. Pyret ser stora fördelar i att samarbeta med andra för att förbättra villkoren för arbetare i leverantörskedjan och är därför medlemmar i Business Social Compliance Initiative (BSCI) sedan 2005. Uppförandekoden är densamma som de över 1300 andra BSCI-företagen använder vilket ger extra tyngd i diskussionen med leverantörer. Läs mer om uppförandekoden här.

KONTROLL Med uppförandekoden som grund kontrollerar vi leverantörer regelbundet och har en dialog om hur de kan förbättra sin verksamhet och deras medarbetares situation. Vårt kontrollsystem bygger dels på inspektioner genom BSCI, som utförs av externa oberoende inspektörer, och egna kontroller som utförs av personal från något av våra kontor. Vid fabriksinspektionen läggs mycket fokus på den fysiska arbetsmiljön där bland annat brandsäkerhet och skyddsutrustning är viktiga komponenter. Arbetarnas säkerhet ska aldrig riskeras och brister inom de här områdena måste korrigeras omgående.

En annan del av fabriksinspektionen bygger på kontroll av dokument och intervjuer med både fabriksledning och arbetare. Det här är ett stort detektivarbete där uppgifter från olika personer stäms av med dokument och där dokument stäms av med andra personer. Här kontrollerar man bland annat arbetstider, utbetalningar av löner och andra förmåner samt försöker skapa sig en bild av hur villkoren är gällande tillexempel diskriminering och möjlighet för arbetarna att framföra synpunkter och föra en konstruktiv dialog med fabriksledningen.

FÖRBÄTTRINGSARBETE Om det framkommer brister vid en fabriksinspektion (antingen utförd av egen personal eller genom BSCI), upprättas alltid en åtgärdsplan tillsammans med leverantören som sedan följs upp. Implementering av uppförandekoden är en långsiktig process som måste ske i flera steg. Avvikelser från uppförandekoden kan leda till att samarbetet avslutas men vår utgångspunkt är dock att fabrikerna måste få en chans och hjälp att förbättra sig. Anledningen är att ett fortsatt samarbete ger en fabriksägare förutsättningar att investera i sina anställda och finansiera förbättringar i sin fabrik. Samtidigt är det vissa krav vi aldrig kan kompromissa med och därför har vi etablerat en rutin för nolltoleransfrågor. Ett exempel på en nolltoleransfråga är barnarbete. Om vi skulle upptäcka det stoppas ordrar tills leverantören har tagit fram en åtgärdsplan för att säkerställa att det inte händer igen samt att de garanterat en bra lösning för de barn som arbetat. I första hand ska det innebära skolgång och möjlighet till återanställning när den rätta åldern uppnås.

Ett annat av våra krav som vi inte kan kompromissa med är säkerhet i fabrikerna. Om det till exempel saknas nödutgångar, brandskyddsutrustning och grundläggande kunskap om brandsäkerhet kan vi inte heller placera några ordrar förrän vi sett att detta förbättrats.

VAD ÄR BSCI? BSCI står för Business Social Compliance Initiative och det är ett näringslivsdrivet initiativ med syfte att förbättra arbetsvillkor i de globala leverantörskedjorna. BSCI grundades 2003 av FTA (Foreign Trade Association) och 10 år senare har organisationen mer än 1300 medlemmar. Systemet bygger på en gemensam uppförandekod och standardiserade inspektioner av fabriker. För att uppnå långsiktiga förbättringar erbjuder BSCI även utbildningstillfällen för producenter och har nära kontakt med många olika externa intressentgrupper, framförallt genom ett intressentråd och genom rundabordssamtal som arrangeras i de vanligaste produktionsländerna.

Titta gärna på en film om BSCI här

SÄKRARE FABRIEKR I BANGLADESH Sedan våren 2014 är Polarn O. Pyret genom RNB medlemmar i Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh vilket är ett avtal som syftar till att förbättra säkerheten i de många textilfabrikerna i landet. Avtalet innehåller bland annat oberoende och transparanta inspektioner, obligatoriska reparationer och renoveringar av fabriker, ökat inflytande för textilarbetarna och en översyn av landets standarder för byggnads- och brandsäkerhet. Polarn O. Pyret samarbetar med ett fåtal fabriker i Bangladesh och ser deltagande i Bangladesh Accord som ett bra komplement till vårt befintliga arbete med uppförandekod och kontroller. Genom Bangladesh Accord förbinder vi oss att fortsätta producera i landet samt bidra till en positiv utveckling och säkrare fabriker.

MILJÖPÅVERKAN En stor miljöfråga inom produktion av kläder är hanteringen av vatten och kemikalier. Många av de processer som används kräver stora mängder vatten. Vatten är en förutsättning för att vi till exempel ska kunna färga och tvätta våra textilier. I många områden där vi producerar råder det vattenbrist och många människor i världen lever utan tillgång till rent dricksvatten. Därför är det viktigt att vi som företag arbetar för att förbättra både miljön och arbetsförhållanden nedåt i leverantörskedjorna.

För Polarn O. Pyret handlar detta främst om 3 saker:

 1. Välja material med minskad miljöpåverkan i allt fler produkter. Till exempel ekologiskt odlad bomull eller återvunna material.
 2. Ställa krav på vilka kemikalier som används. Genom att ta bort de värsta ämnena redan från början minskar risken för förorening av vatten.
 3. Arbeta för mer hållbar vatten- och kemikaliehantering genom hela produktionen. Till exempel genom att ställa krav på att de finns vattenreningsverk, att man begränsar vattenåtgången och att man ser till att kemikalier inte läcker ut i naturen

POLICYS OCH RAPPORTERING

POLICYS • Uppförandekod för leverantörer • Miljöpolicy • Djuromsorgspolicy • Sponsring och välgörenhetspolicy

Du hittar våra policys här.

HÅLLBARHETSREDOVISNING Polarn O. Pyret är en del av RNB koncernen som årligen rapporterar arbetet med miljö- och etikfrågor i en Hållbarhetsredovisning. Titta här för att läsa om vårt arbete under det senaste året.