Polarnopyret.fi -verkkosivuston käyttöehdot

Voimassa 9.6.2016 alkaen.

1. Yleistä

Tervetuloa Kids Company Oy:n (jäljempänä ”Kids Company”) polarnopyret.fi -verkkosivustolle (jäljempänä ”Palvelu”). Avaamalla Palvelun ja käyttämällä sitä käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja (”Ehdot”) riippumatta siitä, millä laitteella Palvelua käyttää. Mikäli ette hyväksy näitä Ehtoja, Palvelun käyttäminen ei ole sallittua. Palvelu voi sisältää osioita tai toimintoja (kuten verkkokauppa), joiden käyttämiseen sovelletaan näiden Ehtojen lisäksi Palvelussa erikseen annettavia erityisehtoja tai -ohjeita. Niiden käyttäminen saattaa edellyttää myös kanta-asiakkaaksi rekisteröitymistä. Jokin Palvelun sisältö saattaa olla vain joidenkin maantieteellisten alueiden asukkaiden saatavilla.

2. Palveluntarjoajan yhteystiedot

Kids Company Oy (y-tunnus: 2016120-7)
Mikonkatu 17
00100 Helsinki
Puhelin: 09 670 776 

3. Sisältö ja oikeudet Palveluun

Kids Company myöntää käyttäjälle näiden Ehtojen mukaisen rajoitetun ja henkilökohtaisen oikeuden käyttää Palvelua ja sen sisältöä näiden Ehtojen ja Palvelussa mahdollisesti erikseen annettavien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Tämä käyttöoikeus ei ole yksinomainen eikä se ole siirrettävissä. Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua ja sen sisältöä ainoastaan Käyttäjän omaan, ei-kaupalliseen käyttöön.

Käyttäjä ei saa muuttaa tai kopioida Palvelua tai sen sisältöä. Käyttäjällä ei ole myöskään oikeutta jakaa, levittää, välittää tai saattaa Palvelua tai sen sisältöä yleisön saataviin, ellei sitä ole näissä Ehdoissa nimenomaisesti sallittu. Jos Palvelu sisältää mahdollisuuden välittää Palvelun sisältöä sosiaalisen median palveluihin, välittämisen ei katsota olevan ristiriidassa näiden Ehtojen kanssa.

Käyttäjällä on oikeus ottaa Palvelun sisällöstä tuloste tai tallentaa kopio omalle päätelaitteelleen omaa yksityistä käyttöään varten. Käyttäjän tulee säilyttää kaikissa tällaisissa tulosteissa ja tallenteissa Palvelun sisältämät tekijänoikeuksiin ja muihin oikeuksiin liittyvät ilmoitukset.

Käyttäjä ei saa keskeyttää tai muutoin häiritä tai yrittää keskeyttää tai häiritä Palvelun toimintaa tai toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää Palvelua millään tavoin. Kiellettyä on esimerkiksi häiriöohjelmien, virusten tai muiden Palvelun ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttavien aineistojen sijoittaminen Palveluun.

Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua 1. sellaiseen otsikko- tai tunnistetietojen käsittelemiseen, jolla pyritään väärentämään Palvelun kautta välitetyn sisällön alkuperä, 2. esiintyäkseen Kids Companyn edustajana taikka 3. ryhtyäkseen muihin lainvastaisiin toimiin (kuten esimerkiksi roskapostin lähettämiseen).

Käyttöoikeuden saaminen tietyissä Palvelun osioissa saattaa edellyttää käyttäjän rekisteröitymistä kanta-asiakkaaksi. Oikeus käyttää rekisteröintiä edellyttäviä osioita voidaan rajata koskemaan ainoastaan luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä osiokohtaisesti.

Rekisteröityessään kanta-asiakkaaksi käyttäjän tulee antaa itsestään oikeat, pyydetyt tiedot. Väärien tietojen antaminen on kielletty, ja se saattaa johtaa seuraamuksiin.

Rekisteröityessään kanta-asiakkaaksi käyttäjä valitsee itselleen salasanan. Rekisteröitymisen yhteydessä annettu sähköpostiosoite muodostuu käyttäjätunnusten toiseksi tunnisteeksi automaattisesti. Käyttäjä on vastuussa salasanan huolellisesta säilyttämisestä ja salassapidosta, sekä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksillaan tapahtuvasta asioinnista Palvelussa. Käyttäjän on oltava välittömästi yhteydessä Kids Companyyn, jos käyttäjä havaitsee tai epäilee, että hänen tunnuksensa ovat paljastuneet tai että niitä käytetään väärin. Kids Companylla on oikeus jäädyttää tai sulkea käyttäjän tunnukset.

4. Palvelun tarjoaminen

Palvelu sisältöineen tarjotaan ”sellaisena kuin se on”. Kids Companyllä on oikeus  muuttaa Palvelua, sen sisältöä tai saatavuutta ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta. Kids Companylla on siten oikeus mm. muuttaa Palvelussa kuvattuja tuotteita tai hintoja, lisätä ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai päinvastoin.

Kids Companylla on myös oikeus halutessaan keskeyttää tai lopettaa Palveluntarjoaminen tai rajoittaa Palvelun tai sen osioiden käyttämistä. Jos käyttäjä on toiminut näiden Ehtojen, Palvelussa erikseen annettujen ehtojen tai ohjeiden taikka lakien tai hyvien tapojen vastaisesti, Kids Companylla on oikeus estää käyttäjän pääsy Palveluun ja kieltää Palvelun käyttäminen jatkossa.

5. Immateriaalioikeudet

Palvelu ja sen sisältö, kuten tekstit, kuvat, tuotetiedot, tavaramerkit ja tunnukset ovat Kids Companyn tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta, joka on suojattu tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla, sekä muulla immateriaalioikeuslainsäädännöllä ja -rekisteröinneillä.

Kaikki Palveluun ja sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet (kuten tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, tuotekuvat, verkkotunnukset, patentit, logot ja taulukot) kuuluvat Kids Companylle tai sen yhteistyökumppaneille. Kids Company ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

6. Vastuunrajoitukset

Kids Company pyrkii pitämään Palvelun käyttäjän käytettävissä jatkuvasti ja häiriöittä. Kids Company ei kuitenkaan takaa, että Palvelun käytettävyyttä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi. Palvelu sisältöineen tarjotaan käyttäjälle ”sellaisena kuin se on”. Kids Company ei vastaa Palvelussa olevien tietojen tai sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista.

Kids Company ei voi taata Palvelun, sen sisällön tai Palvelun kautta välitettävien tietojen tietoturvaa, eikä vastaa siitä, että Palvelun kautta lähetettävät sähköiset tiedotteet eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Kids Company ei myöskään vastaa käyttäjän Palvelun välityksellä lähettämistä tai vastaanottamista taikka lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista tai sisällöstä.

Palvelu ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa ja se voi olla saatavilla vain tietyillä kielillä. Palvelu, sen toiminta tai jotkut ominaisuudet voivat olla riippuvaisia käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä, ja sisällön formaateista.

Kids Company ei vastaa mistään Palvelun tai sen sisällön käytön tai käytön keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä taikka liiketoiminnan keskeytymisestä, vaikka Kids Companylle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Kaikissa tapauksissa Kids Companyn vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

7. Henkilötietojen käsittely ja evästeet

Kids Company käsittelee Palvelun välityksellä saatavia, käyttäjää koskevia henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Kids Companyn asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan rekisterin tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä tarkemmin.

Palvelun välityksellä voidaan evästeiden ("cookies") tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätä käyttäjän päätelaitteeseen tai Palvelun käyttämiseen liittyviä tietoja, kuten tietoja siitä, miltä sivulta käyttäjä on saapunut Palveluun, mitä selainta käyttäjä käyttää tai milloin ja mitä Palvelun osioita käyttäjä on selannut. Eväste on käyttäjän omalle päätelaitteelle Palvelun välityksellä lähetettävä tekstitiedosto.

Evästeet mahdollistavat esimerkiksi Palvelun käyttäjämäärien ja muiden Palvelun käyttöön liittyvien tietojen käsittelyn. Saatujen tietojen avulla Palvelun toimintaa voidaan analysoida ja kehittää käyttäjälle paremmaksi ja yksilöidymmäksi. Lisäksi kerätyn tiedon avulla käyttäjälle voidaan kohdentaa häntä todennäköisesti kiinnostavaa markkinointia Palvelussa sekä Palvelun ulkopuolella esimerkiksi uudelleenmarkkinointia (retargeting) hyödyntämällä.

Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden toiminnan muuttamalla omia selainasetuksiaan. Evästeiden käytön estäminen tai niiden poistaminen voi kuitenkin vaikuttaa haitallisesti Palvelun tai sen osien käyttämiseen tai jopa estää sen kokonaan.

8. Linkit

Palvelu voi sisältää linkkejä verkkosivustoille, jotka ovat kolmansien osapuolien omistamia ja ylläpitämiä. Linkitetyt sivustot eivät ole millään lailla Kids Companyn hallinnassa eikä Kids Company valvo tai tarkista niiden sisältöä. Kids Company ei vastaa linkitettyjen sivustojen sisällöstä, oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta.

Palveluun johtava ulkoinen linkki tai sen ominaisuudet eivät saa vaikuttaa haitallisesti Palvelun toimintaan tai Kids Companyn maineeseen taikka luoda virheellistä olettamaa siitä, että linkittävä taho tai sen tuotteet liittyisivät Kids Companyn toimintaan tai olisivat sen sponsoroimia. Tällainen linkki ei saa myöskään sisältää Kids Companyn tavaramerkkejä. Kids Companyllä on oikeus yksinomaisen harkintansa perusteella kieltää linkitys Palveluun, vaikka se täyttäisi edellä kerrotut ehdot.

9. Oikeus muutoksiin ja ilmoitukset

Kids Companyllä on oikeus muuttaa näitä Ehtoja harkintansa mukaan.  Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu Palvelun välityksellä.

Kids Company voi sisällyttää Palveluun ilmoituksia. Kids Company voi myös lähettää käyttäjälle Palvelua koskevia ilmoituksia käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon. Ilmoitukset katsotaan vastaanotetuiksi seitsemän päivän kuluttua ilmoituksen esillepanosta tai lähettämisestä.  

10. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Näihin Ehtoihin ja Palvelun käyttämiseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan näitä asioita koskevat mahdolliset erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluin. Mikäli sovintoon ei päästä kohtuullisessa ajassa, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena. Palvelun käyttäjänä oleva kuluttaja voi saattaa erimielisyyden myös kotipaikkansa käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.